Dovolená 2024, Ostrava (Černá louka)
Turistické zaujímavosti na Slovensku

Pevnostný systém Komárna

naspäť na Atrakcie a zaujímavosti Komárno

Komárno - oblasť: Podunajská nížina, Žitný ostrov - región: Podunajsko

Typ zaujímavosti: Národné kultúrne pamiatky

Celý novodobý pevnostný systém Komárna predstavuje z hľadiska historických fortifikačných stavieb jedinečnú pamiatku, ktorej význam presahuje hranice Slovenskej i Maďarskej republiky.

Bola najväčšou a najsilnejšou fortifikačnou stavbou Rakúsko-Uhorskej monarchie. Hrot západného bastiónu Novej pevnosti nesie nápis : NEC ARTE NEC MARTE  (Ani ľsťou, ani silou). Tieto slová v plnej miere charakterizujú na svoju dobu dokonalý, nedobytný pevnostný komplex.

Stará a Nová Pevnosť

Vďaka jej výhodnej geografickej polohe územie Komárna už aj v stredoveku bolo dobre chrániteľné. Archeologické výskumy dokazujú prítomnosť Avarov, Keltov a Rimanov. Opevňovacie práce, vykonané na území dnešnej Starej pevnosti v 10. storočí sa spomínajú v Anonymovom diele Gesta Hungarorum. Pravdepodobne tu stála zemná pevnosť, ktorú chránili vodné toky:  z východu Váh a z juhu Dunaj. Rieky boli spojené s vodnou priekopou, situovanou na západ od pevnosti.

Vďaka svojej výnimočnej strategickej polohe a včas vykonaných opevňovacích prác sa Komárno dokázalo ubrániť aj v období tatárskych vpádov. V roku 1265 kráľ Belo IV. povýšil osídlenie Komárna na mesto a jeho obyvateľom udelil také isté práva, aké mali obyvatelia Budína. Vieme, že v roku 1317 sa za hradbami bránil Matúš Čák Trenčiansky proti uhorskému kráľovi Karolovi Róbertovi.

22. februára 1440  sa v pevnosti narodil kráľ Ladislav V. (Pohrobok). Po jeho úmrtí v r. 1458 bol za kráľa Uhorska zvolený Matej Corvín, ktorý okrem Vyšehradu a Budína aj v Komárne dal postaviť prekrásne renesančné paláce. V tomto období Komárno rozkvitalo. Staviteľov viedli hlavne umelecké hľadiská, zdokonaľovanie opevnenia bolo len druhoradé. Matej Corvín sa tu často a rád zdržiaval so svojím kráľovským dvorom. Žiaľ v dôsledku búrlivých udalostí nasledujúcich storočí sa z tohto rozprávkového bohatstva žiadne dôkazy nenašli.

Koncom 15. storočia sa dokázalo, že stredoveké hradby už nie sú schopné odolávať delostreleckej paľbe. Vynájdenie dela na celom svete radikálne zmenilo základné zásady výstavby hradov. V prípade komárňanského hradu sa nutnosť modernizovania ukázala v r. 1527, kedy vojská Ferdinanda I. po poldňovom ostreľovaní hradieb obsadili pevnosť, v ktorej sa bránil Ján Zápoľský. Cisár ihneď poveril obnovou zničeného hradu talianskeho staviteľa Deciusa. Súčasne  medzi hradom a pevnosťou vybudovali aj zemný val. Práce boli dokončené v r. 1528.

V r. 1529 hrad obliehali Turci pod vedením Solimana II., ba na krátky čas ho aj obsadili, lebo tamojšie cisárske vojsko zutekalo a hrad nechalo napospas osudu. Turci nezanechali v hrade strážne oddiely, takže už v roku 1530 bol opäť v rukách Ferdinanda, ktorý ho však v r. 1535 musel dať do zálohy Turkom.

Po obsadení Budína Turkmi v roku 1541 bol Ferdinand I. nútený zdokonaľovať fortifikácie a budovať nové, modernejšie. V roku 1544 získal naspäť komárňanský hrad a nariadil jeho prestavbu. Vyhotovením plánu poveril Pietra Ferraboscu, ktorý navrhol bastiónový systém.

Výstavba pevnosti trvala desať rokov. Podľa hlásenia Francisca Benigna sa v r. 1557  už len zdokonaľovali zemné valy a prehlbovali sa vodné priekopy. Jarná povodeň v r. 1570 zapríčinila zrútenie prevažných časti hradieb. Pod osobným vedením Urban Süessa bola pevnosť v r. 1572 – 1592 znovu postavená. Na týchto prácach sa so svojimi odbornými posudkami podieľali aj Daniel Speckle a Carlo Theti.

Rok 1550 na pamätnej tabuli nad bránou pevnosti podľa všetkého označuje rok stavby portálu. Z pôdorysnej schémy z r. 1572 je zrejmé, že tvar obvodových obranných zoskupení sa dodnes v podstate nezmenil. Pevnosť, situovaná v smere západ – východ, odrezaná vodnou priekopou od mesta, mala päť bastiónov, z ktorých najdlhší (smerujúci na východ) slúžil na obranu sútoku Dunaja a Váhu. Hlavná brána bola umiestnená bližšie k juhozápadnému bastiónu. Zo širokých a hlbokých priekop sa vypínali mocné kurtíny z kameňa. Zo zeminy, ktorú vyťažili  z priekop, vybudovali zemný val, ktorý chránil pevnosť pred nízko lietajúcimi strelami. Dispozícia pevnosti bola taká, aby pod ochranou bočnej paľby kanónov umiestnených na vystupujúcich bastiónoch boli kryté kurtíny, celá šírka vodnej priekopy a bok i čelo susedného bastiónu.

V r. 1585 na ľavom brehu Váhu postavili palisádovú ohradu sv. Mikuláša a sv. Petra na pravom brehu Dunaja. Obe palisády boli vybudované pre 100 jazdcov. Ich úlohou bolo zadržanie  útokov  očakávaných z východu a z juhu.

Nová,  zdokonalená a prebudovaná pevnosť zažila zaťažkávaciu skúšku v roku l594, keď sinanský paša so stotisícovým vojskom celý jeden mesiac obliehal pevnosť bez úspechu.

V rokoch 1663-1664 padli do rúk Turkov Nové Zámky, čím sa obranná reťaz prelomila. Z tohto podnetu Leopold I. nariaďuje výstavbu dvoch  pevností: pevnosti  Leopoldov neďaleko Hlohovca, ktorá mala zabrániť tureckému prenikaniu na Považie a tzv. „Novú pevnosť“ v Komárne.

Výstavba Novej pevnosti trvala od r. 1663 do 1673. Bola na väčšej rozlohe ako Stará pevnosť, tiež v tvare päťuholníka a jej dva východné bastióny sa voľne pripájali za vodnou priekopou k dvom západným bastiónom Starej pevnosti. Z piatich bastiónov Novej pevnosti bol najväčší západný - stredný s hrotom smerujúcim k mestu. Na sever i na juh od neho boli situované dva ravelíny, z ktorých  južný s padacím mostom mal aj úlohu chrániť hlavnú bránu pevnosti. Široká  vodná  priekopa  okolo obvodových  múrov sledovala tvar Novej pevnosti.

Najprv vybudovali len zemné valy, neskôr západný bastión a od neho na juh smerujúce časti  prestavali z  pevného stavebného materiálu. Práce sa uskutočnili na základe projektov Franza Wymesa so zreteľom na skúsenosti najmodernejšej talianskej a francúzskej výstavby fortifikačnej architektúry. Nová pevnosť bola dokončená podľa textu pamätnej tabule nad hlavným portálom v r. 1673.

Stará pevnosť ostala v pôvodnom tvare tak, ako ju  vybudovali v l6. storočí.  Pred hlavnou bránou Starej pevnosti bol vybudovaný nepravidelný ravelín, chrániaci vstup do pevnosti.

Keď sa Uhorsko oslobodilo spod tureckého jarma, aj v živote Komárna nastal podstatný prevrat. Zanikla dôležitosť hraničnej pevnosti a starostlivosť o údržbu pevnosti upadla na minimum. Zemetrasenie v r. 1783, ktorého epicentrum bolo neďaleko od pevnosti, spečatil jej osud. Armádne veliteľstvo usúdilo, že oprava pevnosti nie je rentabilná a odvelilo z nej svoje vojská. Pozemok pevnosti daroval cisár Jozef II. mestu a budovy boli v r. 1784 predané na dražbe.

Vojnové udalosti v r. 1800-1805 usmernili  pozornosť rakúskeho vojnového vedenia opäť na Komárno. V r. 1807 vojenskí inžinieri robia prieskumy, uskutočňujú potrebné merania, pripravujú plány a renovujú Ústrednú pevnosť. Pri tejto príležitosti vybudujú z tehál aj severozápadné krídlo Novej pevnosti. Práce sa začali 20. augusta l808 a v tom istom roku 4.septembra boli aj dokončené. Veľké náhlenie bolo naozaj potrebné, lebo už v nasledujúcom roku bola zrenovovaná pevnosť útočiskom panovníckeho dvora pred Napoleonom, ktorý obsadil Viedeň. V r. 18l0bola na nádvorí Novej pevnosti postavená obrovská kasáreň v tvare „U“, rovnobežne s kurtínami a  na jej južnej strane postavili v roku l8l5 veliteľskú budovu.

V rokoch l827-l839 bola prestavaná aj Stará pevnosť. Pri zachovaní obvodových múrov pevnosti vybudovali kazematné priestory v kurtínach, ako aj kazematné delostrelecké postavenie v bastiónoch.

Ústredná pevnosť významnú úlohu zohrala aj v rokoch l848-49, keď sa tu úspešne bránilo maďarské revolučné vojsko, pod velením generála Klapku, ešte vyše mesiaca po porážke hlavných revolučných síl pri Világoši.

Do konca 19. storočia sa v Komárne vybudoval najväčší, postavený pevnostný systém Rakúsko–Uhorskej monarchie, ktorý mal slúžiť pre dvestotisícovú armádu. Jednotlivými článkami opevnenia sú Ústredná pevnosť (Stará a Nová pevnosť), Vážske predmostie, Dunajské predmostie, Palatínska línia, Vážska línia, Monoštorská pevnosť a Igmándska pevnosť. Koncom 19. storočia však už nespĺňajú požiadavky účinnej  obrany,  stávajú  sa  zastaranými a zanikajú.

Ústredná pevnosť aj v 20. storočí slúžila pre vojenské účely. Najprv ako kasáreň Československej armády, potom v r. 1968 ju užívali sovietska vojská a v r. 1993 - 2003 ju používala Armáda SR. V r. 2003 Novú aj Starú pevnosť odkúpilo Mesto Komárno, aby sa mohlo začať s obnovou, revitalizáciou a prezentáciou pamiatky.

Rozsiahly pevnostný systém, nachádzajúci sa v súčasnosti na území dvoch štátov SR a MR má atribúty svetového významu a zasluhuje si byť chránený UNESCO-m, ako svetové kultúrne dedičstvo.


Ďalšie ubytovania v okolí objektu Pevnostný systém Komárna
BELLA Restaurant & Pension
BELLA Restaurant & Pension Komárno
Penzión Bella s reštauráciou sa nachádza priamo v historickom centre Komárna na Jókaiho ulici....
0.72 km

od 20.00 €
(osoba / noc)
City Centre Apartments
City Centre Apartments Komárno
City Centre Apartments sa nachádzajú na lukratívnom mieste, v historickom centre mesta Komárno. Termálne...
0.72 km

od 16.00 €
(osoba / noc)
HUBERT VARGA Restaurant & Pension
HUBERT VARGA Restaurant & Pension Komárno
Situovaný v historickom centre mesta Komárno, penzión a reštaurácia Hubert Varga ponúka 3 priestranné...
0.80 km

od 30.00 €
(osoba / noc)
Penzión LITOVEL
Penzión LITOVEL Komárno
Penzión Litovel je situovaný v historickom centre mesta Komárno na Dunajskom nábreží, v blízkosti...
1.05 km

od 17.50 €
(osoba / noc)
Hotel BANDERIUM
Hotel BANDERIUM Komárno
Hotel príjemným átriom sa teší atraktívnej polohe v historickom centre Komárna v blízkosti...
1.12 km

od 34.50 €
(osoba / noc)
Penzión LEHÁR
Penzión LEHÁR Komárno
Penzión Lehár je umiestnený pri historickom centre mesta Komárno, ležiacom na juhozápadnom Slovensku...
1.16 km

od 17.50 €
(osoba / noc)
Olymp Penzión & Reštaurácia
Olymp Penzión & Reštaurácia Komárno
Penzión Olymp s elegantnými izbami stojí na okraji pešej zóny historického centra Komárna. Prechod...
1.17 km

od 27.50 €
(osoba / noc)
Hotel EUROPA
Hotel EUROPA Komárno
Novozrekonštruovaný Hotel EUROPA sa nachádza v centre mesta Komárno, v blízkosti mestského parku,...
1.26 km

od 60.00 €
(osoba / noc)
Hotel PEKLO - POKOL
Hotel PEKLO - POKOL Komárno
Na juhu západného Slovenska v historickom meste Komárno sa nachádza Hotel Peklo. Hotel sa nachádza...
1.43 km

od 42.50 €
(osoba / noc)
Hotel BOW GARDEN
Hotel BOW GARDEN Komárno
Hotel Bow Garden je umiestnený v blízkosti historického centra Komárna. Má pripravenú širokú...
1.51 km

od 34.50 €
(osoba / noc)
Penzión a Reštaurácia Divá Kačica
Penzión a Reštaurácia Divá Kačica Komárno
Penzión a Reštaurácia Divá Kačica sa nachádza v tichom a romantickom prostredí osady Lándor,...
7.22 km

od 0.00 €
(osoba / noc)
Penzión Vila Wilhelmína
Penzión Vila Wilhelmína Patince
Penzión Vila Wilhelmína sa nachádza v rekreačnom areáli v Patinciach, približne 200 metrov od termálneho...
17.49 km

od 24.00 €
(osoba / noc)
Penzión LEA
Penzión LEA Patince
Penzión LEA je situovaný priamo v rekreačnom areáli termálneho kúpaliska v Patinciach, 15 km od...
17.49 km

od 15.00 €
(osoba / noc)
Chatová osada FAMILY RESORT
Chatová osada FAMILY RESORT Patince
FAMILY RESORT v Patinciach je samostatný oplotený komplex dvanástich chát určených pre rodiny s...
17.61 km

od 17.50 €
(osoba / noc)
VILLA PATIO
VILLA PATIO Patince
Villa Patio s celoročnou prevádzkou sa nachádza v rekreačnom areáli Patince. Pozostáva zo štyroch...
17.65 km

od 19.00 €
(osoba / noc)
Kontakty
Adresa Hradná,
945 01 Komárno
Telefón Zobraziť kontakty
Telefón
GPS N47.7546°
E18.13528°
Dátum poslednej úpravy 01. 01. 2023
Atrakcie a zaujímavosti v okolí
FERDINANDOVA BRÁNA Starej Pevnosti Komárno
0.08 km
Termálne kúpalisko KOMÁRNO
Termálne kúpalisko KOMÁRNOAquaparky a termálne kúpaliská
0.45 km
Mestská Radnica Komárno
Mestská Radnica KomárnoNárodné kultúrne pamiatky
0.73 km
Trojičný stĺp v Komárne
Trojičný stĺp v KomárneSakrálne pamiatky a pútnické miesta
0.77 km
Nádvorie Európy
Nádvorie EurópyMúzeá a technické pamiatky
0.80 km
Kostol Sv. Ondreja v Komárne
Kostol Sv. Ondreja v KomárneSakrálne pamiatky a pútnické miesta
0.95 km
Podunajské múzeum
Podunajské múzeumGalérie, Múzeá
0.97 km
Zobraziť ďalšie zaujímavosti


Atrakcie a zaujímavosti v okolí